„Wynagrodzenie godziwe” jako podstawa wymiaru zasiłku

Zasadniczo prawo pracy daje pracodawcom swobodę kształtowania systemu wynagrodzeń, co oznacza, że pracodawca i pracownik mogą dowolnie ustalać wysokość wynagrodzenia za pracę. Zawsze jednak płaca powinna mieć bezpośredni związek z pracą. Każdy pracownik powinien otrzymywać wynagrodzenie za pracę odpowiednie do jej rodzaju. Wynagrodzenie powinno być przy tym ustalone w taki sposób, aby odpowiadało m.in. rodzajowi pracy oraz uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy.

Czy w swobodę kształtowania wynagrodzeń może ingerować ZUS? Odpowiedź  brzmi: TAK (więcej…)

Czytaj więcej

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorcy

Wydawałoby się, że o dobrowolnym  ubezpieczeniu chorobowym wszystko zostało już powiedziane.

Zagadnienie to nastręcza jednak przedsiębiorcom nadal wielu problemów, a sprawa nie jest błaha. Wszak od prawidłowego zgłoszenia do tego ubezpieczenia zależą uprawnienia do świadczeń chorobowych.

We wpisie niniejszym postaram się zatem przybliżyć niektóre problematyczne kwestie związane ze zgłoszeniem do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. (więcej…)

Czytaj więcej

Zmiany w zasiłkach dla przedsiębiorców

Nowelizacja ustawy zasiłkowej, zmieniająca zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń chorobowych dla przedsiębiorców, wprowadziła spore zamieszanie, zwłaszcza w życie przyszłych mam.

Po pierwsze – nie było wiadomo, kiedy tak naprawdę zmiany wejdą w życie, po drugie – w jakim ostatecznie kształcie. Orientacji w przepisach nie ułatwiał fakt, iż ustawa nowelizująca została poprawiona, zanim jeszcze weszła w życie. Jak świadczy to o jakości prawa w Polsce – to już zupełnie inna historia. (więcej…)

Czytaj więcej

Problemy z zasiłkiem chorobowym po zasiłku macierzyńskim – czyli słów kilka o zmianie schematu ubezpieczenia

Osoba pobierająca zasiłek macierzyński z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, kontynuująca wykonywanie pozarolniczej działalności, z której nabyła prawo do zasiłku, podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób pobierających zasiłek macierzyński stanowi kwota tego zasiłku. Z tytułu prowadzonej działalności obowiązkowe jest wtedy tylko ubezpieczenie zdrowotne.  Nieprawidłowa jest zatem sytuacja, gdy w tym samym okresie osoba jest zgłoszona do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych zarówno z tytułu prowadzenia działalności jak i z tytułu pobierania zasiłku. (więcej…)

Czytaj więcej

Odwołanie od decyzji ZUS – Część III – sąd II instancji

Przegrana w sądzie ubezpieczeń społecznych w sprawie zainicjowanej odwołaniem ubezpieczonego od niekorzystnej decyzji ZUS nie musi oznaczać końca postępowania. W związku z tym, że ustawodawca gwarantuje obywatelom dwuinstancyjny tryb orzekania, a postępowanie sądowe jest odrębnym postępowaniem od postępowania przed organem rentowym, od orzeczenia sądu I instancji przysługuje apelacja do sądu II instancji.

Gdzie składamy apelację?

Sądem właściwym dla rozpoznania apelacji od wyroku sądu rejonowego jest sąd okręgowy, w przypadku zaś wydania wyroku przez sąd okręgowy w I instancji, właściwym dla rozpoznania apelacji będzie sąd apelacyjny. (więcej…)

Czytaj więcej

Odwołanie od decyzji ZUS – Część I

Negatywna decyzja organu rentowego nie oznacza definitywnego zakończenia naszej sprawy. Prawo daje ubezpieczonym możliwość dalszego działania, poprzez złożenie odwołania do sądu powszechnego. Wychodzimy więc poza instytucję rentową i rozpoczynamy batalię na zupełnie innych zasadach.

Najważniejsze rzeczy jakie musimy wiedzieć przed wszczęciem procedury odwoławczej to: gdzie wnosimy odwołanie, w jakim terminie, co musimy w nim zawrzeć i ile to kosztuje. (więcej…)

Czytaj więcej

Winny czy niewinny – odsetki płacić trzeba

Na każdym przedsiębiorcy ciąży względem ZUS-u szeroki wachlarz obowiązków.

Stosownie do treści art. 46 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązkiem płatnika składek jest obliczanie, potrącanie z dochodów ubezpieczonych, rozliczanie i opłacanie należnych składek za każdy miesiąc kalendarzowy. Na płatniku składek spoczywa również obowiązek przesłania deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych (m.in. 47 ust. 1 cytowanej ustawy).

Od nieopłaconych w terminie składek należne są od płatnika składek odsetki za zwłokę, na zasadach i w wysokości określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. (więcej…)

Czytaj więcej

Wspólnik spółki z o.o. a składki ZUS

Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalno – rentowym podlegają osoby prowadzące pozarolniczą działalność oraz osoby z nimi współpracujące.

Za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się także wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Oznacza to, że posiadanie statusu wspólnika jednoosobowej spółki z o.o. rodzi obowiązek ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, wypadkowego oraz ubezpieczenia zdrowotnego. (więcej…)

Czytaj więcej

Ile można dorobić na emeryturze i rencie?

Pomimo pobierania świadczenia z ZUS emeryt albo rencista, może podjąć pracę zarobkową, w celu podreperowania swojego budżetu. Należy jednak pamiętać, że tylko do pewnych progów kwotowych podjęcie pracy zarobkowej nie będzie prowadziło do sytuacji, w której ZUS zmniejszy lub wstrzyma wypłatę świadczenia. Kogo obowiązują progi i jaka jest ich wysokość – odpowiedzi na te pytania poniżej.

Dla kogo limity ZUS? (więcej…)

Czytaj więcej

Czy korekta podstawy wymiaru składek zwiększy zasiłek?

Przedsiębiorcy, w granicach określonych ustawą, mogą w sposób dowolny deklarować podstawę wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Czy dowolność ta przekłada się na swobodę dokonywania zmian tejże podstawy w drodze korekty? Niestety nie.

Na początek trochę teorii

Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60 % prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek. (więcej…)

Czytaj więcej