Winny czy niewinny – odsetki płacić trzeba

Na każdym przedsiębiorcy ciąży względem ZUS-u szeroki wachlarz obowiązków.

Stosownie do treści art. 46 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązkiem płatnika składek jest obliczanie, potrącanie z dochodów ubezpieczonych, rozliczanie i opłacanie należnych składek za każdy miesiąc kalendarzowy. Na płatniku składek spoczywa również obowiązek przesłania deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych (m.in. 47 ust. 1 cytowanej ustawy).

Od nieopłaconych w terminie składek należne są od płatnika składek odsetki za zwłokę, na zasadach i w wysokości określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. (więcej…)

Czytaj więcej

Wspólnik spółki z o.o. a składki ZUS

Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalno – rentowym podlegają osoby prowadzące pozarolniczą działalność oraz osoby z nimi współpracujące.

Za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się także wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Oznacza to, że posiadanie statusu wspólnika jednoosobowej spółki z o.o. rodzi obowiązek ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, wypadkowego oraz ubezpieczenia zdrowotnego. (więcej…)

Czytaj więcej

Ile można dorobić na emeryturze i rencie?

Pomimo pobierania świadczenia z ZUS emeryt albo rencista, może podjąć pracę zarobkową, w celu podreperowania swojego budżetu. Należy jednak pamiętać, że tylko do pewnych progów kwotowych podjęcie pracy zarobkowej nie będzie prowadziło do sytuacji, w której ZUS zmniejszy lub wstrzyma wypłatę świadczenia. Kogo obowiązują progi i jaka jest ich wysokość – odpowiedzi na te pytania poniżej.

Dla kogo limity ZUS? (więcej…)

Czytaj więcej

Czy korekta podstawy wymiaru składek zwiększy zasiłek?

Przedsiębiorcy, w granicach określonych ustawą, mogą w sposób dowolny deklarować podstawę wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Czy dowolność ta przekłada się na swobodę dokonywania zmian tejże podstawy w drodze korekty? Niestety nie.

Na początek trochę teorii

Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60 % prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek. (więcej…)

Czytaj więcej

Przedsiębiorczy emeryt a składki ZUS

Emerytura nie musi oznaczać końca aktywności zawodowej. Emeryt może sobie bowiem dorobić nie tracąc (co do zasady) prawa do świadczeń, np. prowadząc własną firmę. Przedsiębiorczy emeryt musi się jednak liczyć z koniecznością opłacania składki zdrowotnej. Ale czy zawsze?

Jakie składki płaci emeryt?

Osoby mające ustalone prawo do emerytury, prowadzące własną działalność gospodarczą, nie mają obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia emerytalno – rentowe z tytułu tej działalności. Mogą jednak przystąpić do tych ubezpieczeń na zasadzie dobrowolności. (więcej…)

Czytaj więcej