Przedsiębiorczy emeryt a składki ZUS

Emerytura nie musi oznaczać końca aktywności zawodowej. Emeryt może sobie bowiem dorobić nie tracąc (co do zasady) prawa do świadczeń, np. prowadząc własną firmę. Przedsiębiorczy emeryt musi się jednak liczyć z koniecznością opłacania składki zdrowotnej. Ale czy zawsze?

Jakie składki płaci emeryt?

Osoby mające ustalone prawo do emerytury, prowadzące własną działalność gospodarczą, nie mają obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia emerytalno – rentowe z tytułu tej działalności. Mogą jednak przystąpić do tych ubezpieczeń na zasadzie dobrowolności. (więcej…)

Czytaj więcej

Kiedy grozi hipoteka przymusowa na rzecz ZUS?

Coraz więcej osób nie reguluje swoich zobowiązań wobec ZUS. O ile większość z nich zdaje sobie sprawę z tego, że po pierwsze – od nieopłaconych w terminie składek należne są odsetki za zwłokę, po drugie – w razie nieopłacenia składek lub opłacenia ich w zaniżonej wysokości ZUS może wymierzyć dodatkową opłatę do wysokości 100% nieopłaconych składek, to nie wszyscy wiedzą, że skutki opóźnień mogą być o wiele dotkliwsze.

ZUS może bowiem zabezpieczyć  swoje wierzytelności hipoteką przymusową. (więcej…)

Czytaj więcej

Prawa strony w postępowaniu przed ZUS

Jako, że blog ten nosi tytuł Prawo po Twojej stronie, pierwszy wpis będzie dotyczył praw przysługujących osobom występującym przez Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. I nie chodzi tu bynajmniej, jakby się mogło wydawać – o zaczerpnięte rodem z amerykańskich filmów „masz prawo milczeć, a wszystko co powiesz może zostać użyte przeciwko Tobie”, wręcz przeciwnie.

Każdy, występując przed organem rentowym, posiada status strony postępowania. Wiąże się z tym szereg uprawnień, które powinno się znać, aby zapewnić sobie należyte załatwienie swojej sprawy. Można więc pytać, wyjaśniać, przedstawiać dowody, skarżyć a co za tym idzie aktywnie wpływać na przebieg prowadzonego postępowania. Jednocześnie ZUS ma szereg obowiązków, z których musi się wywiązać, a z których można go, chociażby częściowo, rozliczyć (więcej…)

Czytaj więcej