Winny czy niewinny – odsetki płacić trzeba

Na każdym przedsiębiorcy ciąży względem ZUS-u szeroki wachlarz obowiązków.

Stosownie do treści art. 46 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązkiem płatnika składek jest obliczanie, potrącanie z dochodów ubezpieczonych, rozliczanie i opłacanie należnych składek za każdy miesiąc kalendarzowy. Na płatniku składek spoczywa również obowiązek przesłania deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych (m.in. 47 ust. 1 cytowanej ustawy).

Od nieopłaconych w terminie składek należne są od płatnika składek odsetki za zwłokę, na zasadach i w wysokości określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. (więcej…)

Czytaj więcej

Wspólnik spółki z o.o. a składki ZUS

Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalno – rentowym podlegają osoby prowadzące pozarolniczą działalność oraz osoby z nimi współpracujące.

Za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się także wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Oznacza to, że posiadanie statusu wspólnika jednoosobowej spółki z o.o. rodzi obowiązek ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, wypadkowego oraz ubezpieczenia zdrowotnego. (więcej…)

Czytaj więcej