„Wynagrodzenie godziwe” jako podstawa wymiaru zasiłku

Zasadniczo prawo pracy daje pracodawcom swobodę kształtowania systemu wynagrodzeń, co oznacza, że pracodawca i pracownik mogą dowolnie ustalać wysokość wynagrodzenia za pracę. Zawsze jednak płaca powinna mieć bezpośredni związek z pracą. Każdy pracownik powinien otrzymywać wynagrodzenie za pracę odpowiednie do jej rodzaju. Wynagrodzenie powinno być przy tym ustalone w taki sposób, aby odpowiadało m.in. rodzajowi pracy oraz uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy.

Czy w swobodę kształtowania wynagrodzeń może ingerować ZUS? Odpowiedź  brzmi: TAK (więcej…)

Czytaj więcej

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorcy

Wydawałoby się, że o dobrowolnym  ubezpieczeniu chorobowym wszystko zostało już powiedziane.

Zagadnienie to nastręcza jednak przedsiębiorcom nadal wielu problemów, a sprawa nie jest błaha. Wszak od prawidłowego zgłoszenia do tego ubezpieczenia zależą uprawnienia do świadczeń chorobowych.

We wpisie niniejszym postaram się zatem przybliżyć niektóre problematyczne kwestie związane ze zgłoszeniem do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. (więcej…)

Czytaj więcej

Zmiany w zasiłkach dla przedsiębiorców

Nowelizacja ustawy zasiłkowej, zmieniająca zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń chorobowych dla przedsiębiorców, wprowadziła spore zamieszanie, zwłaszcza w życie przyszłych mam.

Po pierwsze – nie było wiadomo, kiedy tak naprawdę zmiany wejdą w życie, po drugie – w jakim ostatecznie kształcie. Orientacji w przepisach nie ułatwiał fakt, iż ustawa nowelizująca została poprawiona, zanim jeszcze weszła w życie. Jak świadczy to o jakości prawa w Polsce – to już zupełnie inna historia. (więcej…)

Czytaj więcej

Problemy z zasiłkiem chorobowym po zasiłku macierzyńskim – czyli słów kilka o zmianie schematu ubezpieczenia

Osoba pobierająca zasiłek macierzyński z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, kontynuująca wykonywanie pozarolniczej działalności, z której nabyła prawo do zasiłku, podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób pobierających zasiłek macierzyński stanowi kwota tego zasiłku. Z tytułu prowadzonej działalności obowiązkowe jest wtedy tylko ubezpieczenie zdrowotne.  Nieprawidłowa jest zatem sytuacja, gdy w tym samym okresie osoba jest zgłoszona do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych zarówno z tytułu prowadzenia działalności jak i z tytułu pobierania zasiłku. (więcej…)

Czytaj więcej

Czy korekta podstawy wymiaru składek zwiększy zasiłek?

Przedsiębiorcy, w granicach określonych ustawą, mogą w sposób dowolny deklarować podstawę wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Czy dowolność ta przekłada się na swobodę dokonywania zmian tejże podstawy w drodze korekty? Niestety nie.

Na początek trochę teorii

Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60 % prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek. (więcej…)

Czytaj więcej

Poród w pierwszym miesiącu ubezpieczenia a wysokość zasiłku macierzyńskiego

Obowiązująca obecnie ustawa zasiłkowa daje możliwość uzyskania wysokiego zasiłku macierzyńskiego po opłaceniu jednej składki od maksymalnej podstawy wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe.

Z możliwości tej korzysta wiele przyszłych mam prowadzących działalność gospodarczą.

Decydując się na przystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego na miesiąc przed porodem, przyszła mama powinna zdawać sobie jednak sprawę z tego, że może ją  spotkać przykra niespodzianka – zamiast zasiłku w maksymalnej wysokości – może otrzymać świadczenie naliczone od minimalnej podstawy.
Z taką sytuacją będziemy mieli do czynienia m.in w przypadku porodu przed planowanym terminem. (więcej…)

Czytaj więcej

Od kiedy zasiłek według nowych zasad?

Dzisiaj przyjdzie mi się zmierzyć z bodajże najczęściej zadawanym pytaniem dotyczącym zasiłku macierzyńskiego, a mianowicie – od kiedy zasiłek macierzyński przyznawany będzie według nowych zasad?

Ma to związek z trwającymi obecnie w Sejmie pracami nad  projektem ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw.

Zagadnienie to budzi szczególne zainteresowanie wśród przyszłych mam prowadzących działalność gospodarczą. Nie bez przyczyny – projekt przewiduje bowiem szereg zmian dotyczących zasad ustalania wysokości zasiłku chorobowego, a co za tym idzie także pozostałych świadczeń w tym zasiłku macierzyńskiego, w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą.

Zmiany są przy tym znaczące – kolokwialnie mówiąc – nawet kilka tysięcy złotych (miesięcznie).

(więcej…)

Czytaj więcej