Ile można dorobić na emeryturze i rencie?

Pomimo pobierania świadczenia z ZUS emeryt albo rencista, może podjąć pracę zarobkową, w celu podreperowania swojego budżetu. Należy jednak pamiętać, że tylko do pewnych progów kwotowych podjęcie pracy zarobkowej nie będzie prowadziło do sytuacji, w której ZUS zmniejszy lub wstrzyma wypłatę świadczenia. Kogo obowiązują progi i jaka jest ich wysokość – odpowiedzi na te pytania poniżej.

Dla kogo limity ZUS?

Limity kwotowe, dotyczące dodatkowego źródła dochodu obowiązują emerytów, którzy nie ukończyli powszechnego wieku emerytalnego oraz rencistów (pobierających rentę z tytułu niezdolności do pracy lub rentę rodzinną), którzy podjęli działalność podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. Będą to zatem między innymi dochody uzyskiwane z tytułu:

 • pracy wykonywanej w ramach stosunku pracy,
 • pracy nakładczej,
 • pracy wykonywanej na podstawie umowy – zlecenia i umowy agencyjnej lub współpracy przy wykonywaniu jednej z tych umów,
 • prowadzenia pozarolniczej działalności oraz współpracy przy jej wykonywaniu,
 • wykonywania pracy w ramach umowy o świadczenie usług (innej niż umowa – zlecenie lub agencyjna).

Jakie są kwoty limitów?

Jeżeli emeryt lub rencista znajduje się w kręgu osób, których obowiązują ograniczenia osiąganego dochodu, jego sytuacja przedstawia się następująco.

W przypadku, gdy ubezpieczony otrzymuje dochód w wysokości:

 • do 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – z ZUS wypłacane jest całe świadczenie;
 • od 70% do 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – świadczenie z ZUS zmniejsza się o kwotę, o jaką osiągany przychód przekracza 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie więcej niż o kwotę maksymalnych zmniejszeń ustalonych dla danego rodzaju świadczeń;
 • powyżej 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – zawiesza się wypłatę świadczenia.

Kwotowo progi te zależą od wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, które podaje prezes Głównego Urzędu Statystycznego raz na kwartał. To oznacza, że limity zmieniają się od 1 marca, 1 czerwca, 1 września i 1 grudnia każdego roku.

Aktualnie – od 1 marca 2015 r. kwoty te wynoszą:

 • do 2759,90 zł brutto – bez zmniejszenia świadczenia,
 • od 2759,90 zł do 5125,50 zł brutto – świadczenie zmniejszone o sumę przekroczenia 70 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,
 • powyżej 5125,50 zł brutto – ZUS zawiesi świadczenie.

Na osobie, która jest w wieku przedemerytalnym lub pobiera rentę i jednocześnie podejmuje działalność podlegającą ubezpieczeniom społecznym, ciąży obowiązek zgłoszenia tego faktu do ZUS i podania informacji o wysokości osiąganego z tego tytułu przychodu. W tym celu należy złożyć w ZUS wypełniony formularz ZUS Rw- 73.

Warto zaznaczyć, że jeżeli renta rodzinna przysługuje kilku członkom rodziny, zmniejszeniu lub zawieszeniu podlega tylko część renty przypadająca na osobę, która dorabia. Świadczenie przysługujące pozostałym członkom rodziny uprawnionym do renty, pozostaje bez zmian.

Dla koto możliwość dorabiania bez ograniczeń?

Niezależnie od wysokości przychodu osiąganego przez osoby uprawnione do ich pobierania, zawieszeniu ani zmniejszeniu nie podlegają świadczenia:

 • emerytów, którzy powszechny wiek emerytalny, ustalany indywidualnie – w zależności od daty urodzenia – ukończyli przed podjęciem pracy zarobkowej lub przed przejściem na emeryturę,
 • osób uprawnionych do renty: inwalidy wojennego, z tytułu pobytu w obozie i w miejscach odosobnienia oraz rent rodzinnych po tych inwalidach,
 • osób uprawnionych do renty inwalidy wojskowego w związku ze służbą wojskową i renty rodzinnej po żołnierzu, którego śmierć pozostaje w związku ze służbą wojskową,
 • osób, które osiągały przychód z tytułu pracy nie podlegającej obowiązkowi ubezpieczeń społecznych (np. samoistna, a więc nie wykonywana na rzecz pracodawcy, umowa o dzieło, sprzedaż praw autorskich).

W nieco innej sytuacji są osoby, które otrzymują rentę socjalną. Ta kategoria rencistów może dorobić maksymalnie 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Po przekroczeniu tej kwoty wypłata świadczenia zostanie zawieszona.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *