Odwołanie od decyzji ZUS – Część III – sąd II instancji

Przegrana w sądzie ubezpieczeń społecznych w sprawie zainicjowanej odwołaniem ubezpieczonego od niekorzystnej decyzji ZUS nie musi oznaczać końca postępowania. W związku z tym, że ustawodawca gwarantuje obywatelom dwuinstancyjny tryb orzekania, a postępowanie sądowe jest odrębnym postępowaniem od postępowania przed organem rentowym, od orzeczenia sądu I instancji przysługuje apelacja do sądu II instancji.

Gdzie składamy apelację?

Sądem właściwym dla rozpoznania apelacji od wyroku sądu rejonowego jest sąd okręgowy, w przypadku zaś wydania wyroku przez sąd okręgowy w I instancji, właściwym dla rozpoznania apelacji będzie sąd apelacyjny.

Warto pamiętać, że sąd ogłasza wydany przez siebie wyrok ustnie. Przy ogłaszaniu wyroku sąd podaje zazwyczaj krótko motywy swojego rozstrzygnięcia (tzn. dlaczego orzekł tak a nie inaczej).
Jeżeli strona niezadowolona z wyroku chce złożyć apelację, powinna zwrócić się do sądu z wnioskiem o wydanie uzasadnienia wyroku na piśmie i doręczenie odpisu tego wyroku wraz z uzasadnieniem, w terminie tygodniowym od dnia ogłoszenia sentencji wyroku. Uzasadnienie sądu zawiera wskazanie podstawy faktycznej rozstrzygnięcia tj.: ustalenie faktów, które sąd uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, i przyczyn, dla których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, oraz wyjaśnienie podstawy prawnej wyroku z przytoczeniem przepisów prawa. Pozwala więc na dokładne poznanie motywacji sądu a co za tym idzie na prawidłowe sporządzenie apelacji.

Apelację wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie dwutygodniowym od doręczenia wyroku z uzasadnieniem.

Jeżeli strona nie zażądała uzasadnienia wyroku  – termin do wniesienia apelacji biegnie od dnia, w którym upłynął termin do żądania uzasadnienia. W takiej sytuacji apelację należy wnieść w terminie nie późniejszym niż 3 tygodnie od dnia ogłoszenia sentencji wyroku.

Co powinna zawierać apelacja?

Oprócz ogólnych wymogów (tj. nazwy sądu, imienia i nazwiska lub nazwy stron, oznaczenia rodzaju pisma, sygnatury akt itd.) apelacja musi zawierać:

Po pierwsze: zarzuty, które zdaniem skarżącego wpłynęły na niekorzystne dla niego rozstrzygnięcie. Trzeba pamiętać, że zarzuty te muszą dotyczyć postępowania sądowego i wskazywać na uchybienia, których dopuścił się sąd prowadzący sprawę, a nie ZUS! Przykładowo: zdaniem skarżącego sąd I instancji nie wziął pod uwagę ważnego dowodu w sprawie, lub wyciągał błędne wnioski z całości materiału dowodowego.
Po drugie: krótkie uzasadnienie podniesionych zarzutów.
Po trzecie: powołanie nowych faktów i dowodów w sprawie, ale pod warunkiem że ich powołanie w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji nie było możliwe albo że potrzeba powołania się na nie wynikła później.
Po czwarte: żądanie skarżącego tzn. co jego zdaniem powinien zrobić sąd II instancji – czy uchylić wyrok, czy może go zmienić i w jakim zakresie.

W tym miejscu należy wskazać, iż apelacja nie musi być sporządzona przez profesjonalnego pełnomocnika, strona może sporządzić ją sama. Jednakże formułowanie zarzutów oraz żądania apelacji jest zadaniem trudnym i wymagającym specjalistycznej wiedzy, dlatego warto przy jej sporządzaniu skorzystać z usług radcy prawnego lub adwokata.

Złożyłeś apelację – co dalej?

W pierwszej kolejności sąd bada, czy apelacja spełnia wymogi formalne. Jeśli się okaże, że apelacja zawiera braki/błędy sąd wzywa do ich usunięcia. Jeśli w zakreślonym przez sąd terminie braki zostaną uzupełnione – apelacji nadaje się dalszy bieg. Jeśli nie – sąd odrzuca apelację.
Następnie sąd doręcza odpis apelacji stronie przeciwnej czyli ZUS-owi, który może złożyć swoją odpowiedź na apelację.
W dalszej kolejności  wyznaczana jest rozprawa, która odbywa się bez względu na niestawiennictwo jednej lub obu stron. W tym postępowaniu co do zasady nie prowadzi się postępowania dowodowego. Sąd II instancji orzeka na podstawie materiału dowodowego zebranego w postępowaniu w I instancji. Nowe fakty i dowody rozpatrywane są tylko w sytuacji, gdy strona nie mogła ich powołać przed sądem I instancji, lub gdy potrzeba ich powołania wynikła dopiero później.

Postępowanie apelacyjne kończy się wydaniem wyroku.

Przegrana w II instancji

Ostatnią szansą na uchylenie niekorzystnej dla strony decyzji ZUS jest skarga kasacyjna, którą można wnieść do Sądu Najwyższego. Należy jednak pamiętać, iż Sąd Najwyższy nie jest „sądem III” instancji i nie rozpoznaje on sprawy podobnie jak to miało miejsce w poprzednich postępowaniach. Sąd Najwyższy bada bowiem wyłącznie to, czy sądy I i II instancji działały zgodnie z przepisami prawa, na podstawie ustalonego przez nie stanu faktycznego. Przed sądem kasacyjnym nie jest dopuszczalne powoływanie nowych faktów i dowodów – postępowanie dowodowe nie jest w ogóle prowadzone.

Co istotne, skarga kasacyjna jest niedopuszczalna w sprawach o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu zaskarżenia jest niższa niż pięćdziesiąt tysięcy złotych, a w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych – niższa niż dziesięć tysięcy złotych. Jednakże w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych skarga kasacyjna przysługuje niezależnie od wartości przedmiotu zaskarżenia w sprawach o przyznanie i o wstrzymanie emerytury lub renty oraz o objęcie obowiązkiem ubezpieczenia społecznego.
Zatem w przypadku np. odmowy zasiłku chorobowego, kasacja przysługuje tylko wtedy, gdy wartość przedmiotu sporu przekroczy dziesięć tysięcy złotych.

Skargę kasacyjną wnosi się w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia stronie skarżącej orzeczenia z uzasadnieniem. W postępowaniu kasacyjnym istnieje ustawowy przymus korzystania z usług profesjonalnego pełnomocnika – radcy prawnego lub adwokata.

Na koniec warto wspomnieć, iż o ile odwołanie od decyzji organu rentowego było zwolnione od opłaty skarbowej, o tyle apelacja i kasacja w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych podlega opłacie sądowej w wysokości 30 zł.


47 myśli na temat “Odwołanie od decyzji ZUS – Część III – sąd II instancji

 1. dominika says:

  witam miałam sprawe w sadzie rejonowym o zaiłek maczierzynski i został mi on podwyrzszony o 1000zl potem w sadzie apelacyjnym zaskarzylam czesciowo wniosek sad oddalił oba wnioski i teraz jest cisza mineło poltora miesiaca i nic co moge zrobic by sie dowiedziec

 2. Franek says:

  Pytanie dotyczy opinii biegłego lekarza powołanego przez sąd okręgowy.
  Czy biegły lekarz w swojej opinii po przeprowadzonym badaniu ma prawo do stwierdzenia określającego zgodę na przyznanie renty?

  • Sąd ocenia swobodnie opinię biegłego na podstawie zasad wiedzy, nie jest więc związany tą opinią. Może ją przyjąć, jeśli uzna ją za trafną, ale może ją całkowicie lub częściowo zdyskwalifikować i przyjąć odmienną.Nawet gdyby lekarz zawarł w opinii takie sformułowanie, nie wiąże ono sądu.

   • Agata says:

    To mam pytanie po co Sąd powołuje bieglych skoro sam może ocenic tak jak chce, Sąd nie kończył medycyny wobec tego , jesli mam powazne obrażenia po wypadku i biegli orzekaja o ich urazach oceniajac je jakimi sa a Sad je odrzuca to to jest absurd

    • Reset Pokoleniowy says:

     10/10 pkt – to jest przerzucenie odpowiedzialności na kogoś innego + danie pracy kolejnym osobą – czyli biegłym, którzy to przeważanie, są lekarzami z tego samego szpitala co lekarze orzecznicy ZUS.

 3. Krzysztof says:

  Odwołałem się od decyzji ZUS i przegrałem sprawę z ZUS a sąd I instancji na wniosek ZUS zasądził na rzecz ZUS koszty zastępstwa procesowego w wysokości 2400 zł ( wartość sporu to 11 tys zł). Masakra. Moim zdaniem to represyjna stawka bo przecież ZUS nie zatrudnia zewnętrznych kancelarii a jedynie reprezentowany jest przez własnego radcę . Czy możecie coś poradzić

 4. Edyta says:

  Witam. Wygrałam z ZUS w Sądzie Rejonowym sprawę o zasiłek opiekuńczy na dziecko, wyrok nie zaskarzony przez żadna ze stron prawomocny.Z powodu odmownej decyzji ZUS mąż musiał pracować a ja po operacji kręgosłupa zająć się dzieckiem. ZUS złożył skargę na prawomocny wyrok i wznowienie postępowania to również przegrał oddalono skargę. Myślałam że to koniec ale dziś dowiedziałam się że złożyli zażalenie na to postanowienie Sądu. Co mogę dalej zrobić?

 5. Izabela says:

  Witam. Wygrałam w Sądzie pierwszej instancji sprawę o uznanie zdarzenia za wypadek przy pracy oraz przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego na pozostałe 11 miesięcy (miałam tylko miesiąc). ZUS się odwołał i Sąd drugiej instancji utrzymał w mocy wyrok w sprawie wypadku przy pracy a w kwestii świadczenia rehabilitacyjnego przekazał na wniosek ZUS do ponownego rozpatrzenia przez organ rentowy, gdyż zaistniały nowe okoliczności, o których ZUS niby nie wiedział (co nie było prawdą). Zostałam wezwana na badanie i lekarz orzecznik, kolejny raz uznał, że jestem zdolna do pracy i świadczenie rehabilitacyjne mi się nie należy. Złożyłam odwołanie i komisja lekarska w Szczecinie (minęło właśnie 12 miesięcy, w których ZUS odmawiał mi nawet ubezpieczenia) zmieniła nagle i bez żadnej przyczyny zdanie, uznając, że byłam jednak chora i niezdolna do pracy przez ten okres i ZUS przyznał mi rentę na cały okres wstecz z wyrównaniem gdyż minęło 12 miesięcy i zasiłku rehabilitacyjnego nie mogą mi przyznac (teraz dopiero wiem, że przeciągali sprawę celowo, ponieważ jest bardzo duża różnica w wysokości zaś. rehabilitacyjnego 100% a zwykłą rentą). Przyznali mi rentę z ogólnego stanu zdrowia a nie w związku z wypadkiem przy pracy. Kolejny raz złożyłam odwołanie do Sądu gdyż uważam, że należy mi się renta wypadkowa. Mam przecież prawomocny wyrok Sądu Okręgowego uznający zdarzenie za wypadek przy pracy – ZUS wykonując wyrok Sądu, wypłacił mi wyrównanie jednego miesiąca zasiłku rehabilitacyjnego do 100% który kończył się 28.09.2014 r. i od dnia 29.09.2014 r. dostałam (zamiast zasiłku rehabilitacyjnego) rentę bez związku z wypadkiem przy pracy. Złożyłam odwołanie do Sądu ponieważ nie chorowałam ani nie choruję na żadne inne choroby i renta przyznana została z powodu schorzeń kręgosłupa co jest wynikiem owego wypadku przy pracy. Mam więc pytanie: czy jest możliwe, że Sąd wyda wyrok który zaprzecza pierwszemu ? Miałabym wówczas dwa wyroki w tej samej sprawie z tym że w pierwszym, zdarzenie uznano za wypadek przy pracy i zaś. reh. 100% a w drugim, że renta od dnia następnego już nie? Wszystko trwa tak długo, że na dzień dzisiejszy znów jestem bez renty oraz bez ubezpieczenia bo akta są w Sądzie i ZUS rozpatrzy sprawę jak akta wrócą.

 6. Anna says:

  Witam,
  wygrałam sprawę z zusem w pierwszej instancji. Zus wniósł apelację i tu pojawia się moje pytanie.
  W treści apelacji napisane jest:
  apelacja organu rentownego od wyroku… z dnia 5 maja 2016, doręczonego 5 czerwca 2016.
  Czy to jest możliwe, że zus otrzymał wyrok miesiąc po wydaniu orzeczenia ? zastanawiam się czy apelacja nie jest spóźniona.

 7. AREK says:

  Przegrałem apelację w sądzie z ZUS o oskładkowanie 7 umów o dzieło zawartych od marca do września 2011r. Wyrok Sądu Apelacyjnego zapadł 20 kwietnia 2016r. Decyzje ZUS, które skarżyłem ZUS wydał 31.10.2013r /prawie po 2 latach milczenia od zakończenia kontroli/
  Moje pytanie brzmi od kiedy mam naliczać odsetki od zasądzonych zaległych składek na ZUS od przedmiotowych umów, które Sąd uznał umowami zlecenia.
  Cy od daty prawomocnego wyroku tj od 21.04.2016r do dnia dzisiejszzego czy od innej daty nap od umowy marcowej od 16.04.2011, kwietniowej od 16.05.2011r.
  W pouczeniu decyzji ZUS z 31.10.2013r , organ rentowy powołuje sie na art 23 ust.1 w zw z art 32 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz na art 38 ust.2 tej ustawy.
  Prosze o pilną odpowiedż, bo nie wiem za jaki termin naliczać odsetki?
  Pozdrawiam

 8. bialaczka says:

  W grudniu 13 bylem na komisji lekarskiej Lekarz przyznal czesciowa niezdolnosc do pracy do 31-12-2018 Nie odwolywalem sie od decyzji lecz zus sam to zrobil i na nastepnej komisi gdzie bylo 3 lekarzy i wstrzymali wyplacenie renty chorobowej od stycznia 2017 Na bialaczke chouje 10 lat leczony tabletkami bez przeszczepu Wizyty co miesiac krew badania co 6 miesiecy pobieranie szpiku tableki otrzymuje w klinice.A przepracowalem 25,5 lat w piekarni jako ciastowy i piecowy Odwoluje sie do sadu pracy mysle ze opinia bedzie pozytywna?

 9. aga says:

  przegrałam w I i II instancji sprawę o przyznanie mi zasiłku macierzyńskiego. Sądy uznały, że umowa o prace była dla pozoru i nie przysługuje mi ten zasiłek. Czy przysługuje mi skarga kasacyjna? czy jest to sprawa o objęcie ubezpieczeniem społecznym, czy mam wyliczać wartość tego zasiłku żeby było powyżej 10.000 i mogło iść do sądu najwyższego?
  Dziękuję

  • Jeżeli odwołała sie Pani od decyzji ZUS w której stwierdzono, że nie podlega Pani ubezpieczeniom spoecznym z tytułu umowy o pracę zawartej z płatnikiem… we wskazanym w decyzji okresie, to jest to sprawa o podleganie ubezpieczeniom społeczznym. W takim wypadku skarga kasacyjna przysługuje bez względu na wartośc przedmiotu zaskaarżenia.

 10. Prawo pracy Poznań says:

  Bardzo ciekawe i praktyczne opracowanie kwestii odwołania od decyzji ZUS, które jak dobrze widzimy nie są łatwe ;]

 11. Agnieszka says:

  moja mama stara się o świadczenie przedemerytalne, spełniła wszystkie warunki zapisane w przepisach, ale dostała odmowę, w której napisano, że ostatnia „praca” była na umowę zlecenie i to się nie liczy …dodam, że umowa była ozusowana 🙂 w przepisach nigdzie nie napisano, że umowa zlecenie nie jest brana pod uwagę, zatem odwołałyśmy się i sprawa w sądzie okręgowa też na naszą niekorzyść…pytam zatem czy WARTO się dalej odwoływać? czy WARTO sobie robić nadzieję?

 12. Sylwia says:

  Witam
  Mam pytanie ojciec skończył 60 lat i złożył papiery do zusu o emeryturę. ZUS oczywiście mu jej nie przyznał więć się odwołał do sądu I instancji i wygrał sprawę potem ZUS się odwołał była kolejna spraw w sądzie apelacyjny i tam tata również wygrał i otrzymał wyrok z możliwością kasacji. Co to oznacza? ZUS dalej może się odwołać czy już wszystko jest na korzyść ojca i będzie sprawa zakończona pozytywnie?

 13. Martyna says:

  Dowołałam się od decyzji ZUS w sprawie wypłaty zasiłku chorobowego podczas ciąży. W tym czasie byłam w szpitalu. Czy podlegałam ubezpieczeniu i czy gdy urodzi się dziecko może być na mnie ubezpieczone gdy trwa postępowanie? Co w momencie kiedy przegram sprawę?

  • Generalnie zasiłek chorobowy zależy od podlegania ubezpieczeniu chorobowemu. Nie wpływa to na ubezpieczenie zdrowotne (które jest obowiazkowe tak przy DG jak i umowie o pracę) uprawniajace do darmowej opieki medycznej. Jesli jednak ZUS odmówił Pani zasiłku, bo kwestionuje prowadzoną DG czy umowę o pracę twierdząc, że jest fikcyjna – to przegranie takiej sprawy oznaczałoby, że nie ma Pani tytułu do ubezpieczeń.
   Nie ma jednak powodu do obaw, ponieważ mimo braku jakiegokolwiek tytułu ubezpieczenia kobieta w ciąży jest uprawniona do wszystkich świadczeń zdrowotnych.

 14. Anna says:

  Od 2000 r.pracuje zagranica, a od 2007 dodatkowo jestem jednym z 30 malych udzialowcow w spolce prowadzacej (niestety z duzymi stratami) w Polsce dzialalnosc gosp. ZUS uznal w 2008, ze jestem zwolniony od skladek spolecznych, i zwrocil mi wtedy zaplacone za kilkanascie minionych miesiecy skladki spoleczne. W 2017 ZUS otwarl nowe postepowanie wyjasniajace, po ktorym wydal decyzje, ze jednak podlegam ww. skladkom od 2007. ZUS przyznal, ze popelnil blad w 2008, uznajac wtedy, ze nie podlegam skl.spolecznym. Mimo uplywu wielu lat od 2007 ZUS w swojej decyzji nic nie napisal o przedawnieniu „najstarszych” skladek. Dodatkowo uwazam, ze ZUS jako instytucja zaufania publicznego powinien gwarantować rzetelność informacji przekazywanych ubezpieczonym, wiec skoro popelnil w 2008 blad, to powinien wymagac placenia skladek dopiero od b.r., a w przypadku braku anulowania obowiazku ich zaplacenia przynajmniej nie naliczac odsetek! Przez wiele lat Zakład nie tylko nie poinformował mnie w porę o powstawaniu zaległości, lecz wręcz przeciwnie, utwierdzał mnie w błędnym przekonaniu o braku zadłużenia! Skladki wraz z odsetkami wynosilyby teraz kilkadziesiat tys. zl!

  • gentleman says:

   moim zdaniem sprawa do wygrania, decyzja była przecież prawomocna i nie została zaskarżona. Wzruszanie prawomocnej decyzji po tak długim czasie jest niekonstytucjne.

 15. Mundek says:

  Mam pytanie dot. kosztów zastępstwa procesowego. Niedawno wygrałem sprawę o ustalenie prawa do renty. ZUS, wykonując wyrok sądu, wypłacił wyrównanie za okres kilkunastu miesięcy jednak bez żadnych odsetek. Na mój wniosek do ZUS o wypłatę odsetek odsetek otrzymałem decyzję odmowną, którą zaskarżyłem do sądu. ZUS argumentuje, że sąd orzekając o moim prawie do renty nie stwierdził winy ubezpieczyciela za opóźnienie. Jednocześnie ZUS wnosi o zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego w kwocie minimalnej. Mam pytanie jaka to może być kwota i czy sąd może na mój wniosek zwolnić mnie od jej zapłaty ze względu na niskie dochody. Wartość odsetek to niecałe 500zł.

 16. Sebastian says:

  Witam, miałem dwie komisje lekarskie z Zusu i odwołali się od świadczenia rehabilitacyjnego. Przyszła już decyzja iż jestem zdolny do pracy, odwołałem się do Sądu poprzez ZUS.

  Pytanie: Nie wiadomo ile sprawa będzie się ciągnąć, pół roku, dwa lata, ja przez ten czas mogę wydać książkę tan oddać do dystrybucji, ja sprzedażą nie będę się zajmować, nie dostanę żadnej umowy, tylko PIT pod koniec roku ?

  Jestem ubezpieczony podczas wyjaśnienia sprawy sądowej ?

 17. marciniak says:

  prosze o informacje czy jesli wygralam prawo do renty z tytulu calkowitej niezdolnosci do pracy otrzymam roznice kweoty renty niewyplaconej od 2015rz odsetkami

 18. Eugeniusz says:

  Miałem sprawę w sądzie o odsetki
  Wyrok był pozytywny dla mnie
  Natomiast ZUS napisał o uzasadnienie wyroku otrzymał 8-09
  Kiedy się uprawomocnienie wyrok

  • ZUS ma dwa tygodnie od momentu otrzymania wyroku wraz z uwasadnieniem na złożenie apelacji. Termin upływa zatem 22 wrzesnia. Przy wysyłaniu pisma pocztą dla zachowania terminu decydująca jest data stempla pocztowego. Jeśli apelacja nie wpłynie, wyrok się uprawomocni. Może Pan zatem pytać w sądzie pod koniec września (trzeba doliczyć jeszcze kiklka dni na doręczenie pisma przez pocztę),czy wyrok jest już prawomocny, czy też ZUS złozył apelację.

 19. Eugeniusz says:

  Jak długo się czeka na uprawomocnienie wyroku jeżeli był wydany 8-08 w sprawie o odsetki zusem
  Oczywiście wyrok był pozytywny dla mnie jakie jest procent odprzyznanej renty 949,48

 20. Eugeniusz says:

  Pracować na ręce tak płacić sklep itd a jak przychodzi komisja to pytają czy p pracował tak to renty nie ma boś pracował to że możesz się pożegnać zasilkiem rentowe cóż pracować na czarno to jest to złodzieja zusu składanki nie płacić

 21. Kasia says:

  Witam. Od 22 lat jestem na rencie socjalnej(całkowita niezdolność do pracy). Autoimmunologiczne zapalenie watroby, od 6 lat po przeszczepie. W lutym tego roku miałam komisje , Zus mnie uzdrowił. Odwołałam się i sprawa trafiła do sądu. Opinia biegłego nie jest dla mnie korzystna , sad I instancji podtrzymał decyzje zus. Moje pytanie czy mam szansę w w sadzie apelacyjny?

 22. Anna Nowak says:

  Ania,
  4 październik 2017
  Witam, byłam na zwolnieniu 182 dni M15 i M70 do 4.07., potem po 1 dniu przerwy byłam na zwolnieniu 2 tygodniowym na ból barku tj. inny nr choroby a następnie również po 1 dniu przerwy poszłam na zwolnienie na dnę moczanową M10 i jestem do dzisiaj. ZUS odmówił mi zasiłku ,że jest to ten sam rodzaj schorzenia, natomiast co do następnego to sie wypowiedział ,że zasiłek się nie należy bo zaniżyłam składkę chorobowego za m-c lipiec i sierpień.
  Ponieważ decyzję otrzymałam pod koniec września , dlatego składki za lipiec i sierpień pomniejszyłam o czas choroby.Czy mam szanse wygrania sprawy i przywrócenie zasiłku ?

 23. Małgorzata says:

  Małgorzata
  walkę z ZUS o rentę z tytułu niezdolności do pracy toczę już 4 rok.W Sądzie Okręgowym sprawę przegrałam.Złożyłam apelację, którą wygrałam( wrzesień 2017 r.).Sąd przyznał mi prawo do renty od dnia złożenia wniosku w ZUS (październik 2014 roku)do dnia 30 września 2017 r. ZUS prosił o uzasadnienie wyroku.Myślałam, że odpuści, ale dowiedziałam się,że akta sprawy nadal są w Sądzie Apelacyjnym, wnioskuję że ZUS może przygotowywać się do kasacji i dlatego nadal są akta w tym sądzie.Nie wiem,czy ZUS nie starał się od Sądu o wstrzymanie wykonania wyroku(jest to posiedzenie niejawne)czy w takim wypadku Sąd powinien mnie o tym poinformować.Druga sprawa to następny wniosek o rentę, który musiałam złożyć we wrześniu. Nie mam żadnej odpowiedzi od ZUS bo przecież akta są w Sądzie.Słyszałam, że dopóki akta nie wrócą do ZUS nie wezwą mnie na komisję. Czy to prawda?Może ktoś był w podobnej sytuacji?Jeżeli ZUS postara się o kasację to akta długo nie wrócą. Co wtedy z nowym okresem rentowym?Będę czekała może kilka lat na komisję?( wniosek złożyłam we wrześniu).Proszę o podpowiedź.

  • Reset Pokoleniowy says:

   Napisałem do ZUSu dlaczego, w ogóle jest taka sytuacja – przecież mogli skopiować akta, wypożyczyć je z powrotem na chwilę, itp .Kazałem podać im podstawę prawna takiego działania – jest złożony wniosek o komisje i powinna się odbyć.
   Po moim liście szybo napisali, że akta już przyszły z powrotem (może i tak było bo napisałem do nich w tej sprawi już po jakimś czasie, gdy sprawa w sądzie była już w zaawansowanym stadium) i zaraz będę działać – oczywiście nie tłumacząc się już dlaczego w ogóle jest taka sytuacja.
   Zaraz przyszedł drugi list z decyzją o przyznaniu renty – komisja była zrobiona zaocznie.
   Może się tu specjaliści wypowiedzą co do zasadności – wstrzymania komisji bo nie ma akt?

 24. Monika says:

  Witam,
  Miałam rozprawę w sądzie okręgowym w sprawie nienależne pobranie świadczeń, czyli renty socjalnej. Przegrałam tę walkę i niestety muszę zwrócić jedną miesięczną rentę i mam pytanie kiedy wyrok uprawomocni się? Czekam już 6 tyg i żadnego listu od sądu nie dostałam, czy to raczej to ja powinnam pojechać do sądu odebrać wyrok? A co do oddanie renty jak liczą odsetki i czy po wyroku też liczą? czy raczej w momencie otrzymania listu wyroku od sądu naliczają odsetki?

  • Zgodnie z art. 369 Kodeksu postępowania cywilnego apelację wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie dwutygodniowym od doręczenia stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem. Jeżeli strona nie zażądała uzasadnienia wyroku w terminie tygodniowym od ogłoszenia sentencji, termin do wniesienia apelacji biegnie od dnia, w którym upłynął termin do żądania uzasadnienia.

   JAko strona, która przegrała sprawę, miała Pani mozliwość zaskarżenia wyroku apelacją. Jeżeli nie wniosła Pani o usadadnienie wyroku na pismie (termin 7 dni), ani apelacji (14 dni) to wyrok uprawomocnił sie po upłuwie 21 dni od jego ogłoszenia (7 + 14 dni). W takim przypadku sąd po uprawomocnieniu się wyroku zwraca akta sprawy do ZUS.

   Kwestię zwrotu nienależnie pobranej renty będzie prowadził ZUS. Najlepiej zadzwonić zatem do ZUS, na jakim sprawa jest etapie.
   Jeśli chce Pani mieć odpis wyroku, musi Pani wystąpić na pismie do sądu o jego doręczenie.

   Odsetki naliczane sę do dnia zapłaty włącznie.

 25. Jerzy says:

  Witam,
  Ja również kolejny już raz składam odwołanie do Sądu o dalszą rentę.
  W moim wypadku inne osoby figurują w składzie komisji lekarskiej, która badała mnie w dniu 22.09.2017r. a zupełnie inne (za wyjątkiem dr T. D) w składzie komisji lekarskiej w przesłanym mi orzeczeniu komisji lekarskiej z dnia 24.10.2017r. Orzeczenie komisji było podstawą do odmowy mi prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. Stąd wynika, że za wyjątkiem doktora T. D. inni członkowie komisji lekarskiej mnie badali a zupełnie inni członkowie komisji lekarskiej, którzy w ogóle nie uczestniczyli w badaniu i nie widzieli mnie na oczy orzekali w decyzji będącej podstawą do pozbawienia mnie prawa do dalszej renty! Czy w tym wypadku można mówić o naruszeniu przepisów prawa przez ZUS a jeśli tak to jakich?

 26. Weronika says:

  Witam.przegralam sprawę z ZUS odnośnie zasiłku macierzyńskiego.sędzia w wyroku wpierw uznała że pracy nie wykonywała.A na końcu że nie budzi wątpliwości że jakaś praca była świadczona. Dała wiarę świadkom.do części dowodów się nie odniosła.czy mam jakieś szanse w drugiej instancji?dodam że zostały zasadzone mi koszty zastępstwa 3600.a jakie są koszta przy apelacji w razie przegranej?

 27. Maria says:

  byłam na wcześniejszej emeryturze i pracowałam, po 30 miesiącach zaniosłam dokumenty by przeliczyli mi emeryturę z nową kwota bazową, ale usłyszałam że to dopiero jak osiągnę wiek emerytalny. Kiedy osiągnęłam wiek emerytalny usłyszałam, że nie ma już czegoś takiego jak przeliczenie po 30 m-cach, dotyczy to tylko nauczycieli i górników, podsunęli „swój’ druk o emeryturę w powszechnym wieku emerytalnym(„nic się nie stanie , jak wyjdzie niższa to zostanie pani przy starej”); teraz przegrałam sprawę w 1 instancji, bo ponoć mam decyzję w oparciu o nową ustawę,a nowe przeliczenie dotyczy kolejnej emerytury, lecz nikt nie tłumaczy co to jest i kiedy się należy kolejna emerytura ( ja szłam na wcześniejszą emeryturę z art.46; 30 m-cy przepracowałam do 2012 r. ZUS mając te dane olał sprawę i na zasadzie „mamy cię” podsunął swój druk – czy tak postępuje instytucja zaufania publicznego?) jak mam się odwołać – poradźcie

 28. Zmęczona says:

  Witam. Sądzę się z ZUS o podleganie pod ubezpieczenie chorobowe – tzn o przyznanie zasiłku macierzyńskiego z tytułu prowadzonej działalności, ZUS stwierdził że działalność była prowadzona dla pozoru i po to żeby wyłudzić zasiłek macierzyński . W I instancji wygrałam natomiast dzisiaj był wyrok sądu apelacyjnego i przegrałam , nawet nie wiem dlaczego bo dopiero będę składać o uzasadnienie wyroku. Co w dalej takiej sytuacji zrobić ? Czy mam możliwość składania o kasację ? Jeśli tak to ile czasu się mniej więcej czeka na taką sprawę kasacyjną ? Walka z zusem ciągnie się już, prawie 3 lata i nie mam już na to siły za bardzo :/

 29. zmęczona says:

  Witam. Moja sprawa dotyczy podlegania pod ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i wypłaty zasiłku macierzynskiego . ZUS stwierdzil ze prowadzona przeze mnie działalność była tylko po to by wyłudzić zasiłek macierzyński . W Sądzie I instancji wygrałam , ZUS wniósł o apelacje , i w dniu dzisiejszym dostałam informację że wyrok jest niekorzystny, nawet nie wiem dlaczego bo dopiero będę składać wniosek o uzasadnienie wyroku. Czy w takim przypadku mogę się gdzieś odwołać ? czy przysługuje mi kasacja ? i Ile mniej wiecej to trwa ? Moja walka z ZUSem trwa juz ponad 2 lata i powiem szczerze jestem juz bardzo tym zmeczona i nie mam siły , ale nie chce odpuscic tej sprawy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *