Winny czy niewinny – odsetki płacić trzeba

Na każdym przedsiębiorcy ciąży względem ZUS-u szeroki wachlarz obowiązków.

Stosownie do treści art. 46 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązkiem płatnika składek jest obliczanie, potrącanie z dochodów ubezpieczonych, rozliczanie i opłacanie należnych składek za każdy miesiąc kalendarzowy. Na płatniku składek spoczywa również obowiązek przesłania deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych (m.in. 47 ust. 1 cytowanej ustawy).

Od nieopłaconych w terminie składek należne są od płatnika składek odsetki za zwłokę, na zasadach i w wysokości określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. (więcej…)

Czytaj więcej

Kiedy grozi hipoteka przymusowa na rzecz ZUS?

Coraz więcej osób nie reguluje swoich zobowiązań wobec ZUS. O ile większość z nich zdaje sobie sprawę z tego, że po pierwsze – od nieopłaconych w terminie składek należne są odsetki za zwłokę, po drugie – w razie nieopłacenia składek lub opłacenia ich w zaniżonej wysokości ZUS może wymierzyć dodatkową opłatę do wysokości 100% nieopłaconych składek, to nie wszyscy wiedzą, że skutki opóźnień mogą być o wiele dotkliwsze.

ZUS może bowiem zabezpieczyć  swoje wierzytelności hipoteką przymusową. (więcej…)

Czytaj więcej