Winny czy niewinny – odsetki płacić trzeba

Na każdym przedsiębiorcy ciąży względem ZUS-u szeroki wachlarz obowiązków.

Stosownie do treści art. 46 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązkiem płatnika składek jest obliczanie, potrącanie z dochodów ubezpieczonych, rozliczanie i opłacanie należnych składek za każdy miesiąc kalendarzowy. Na płatniku składek spoczywa również obowiązek przesłania deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych (m.in. 47 ust. 1 cytowanej ustawy).

Od nieopłaconych w terminie składek należne są od płatnika składek odsetki za zwłokę, na zasadach i w wysokości określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

Odwołanie się wprost do przywołanej ustawy oznacza traktowanie nieopłaconych w terminie składek w zakresie odsetek na równi z zaległością podatkową.

Ordynacja podatkowa w art. 53 stanowi, że:

 • od zaległości podatkowych naliczane są odsetki za zwłokę,
 • odsetki za zwłokę nalicza płatnik,
 • odsetki za zwłokę naliczane są od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności podatku lub terminu, w którym płatnik był obowiązany dokonać wpłaty podatku na rachunek organu podatkowego.

Ordynacja podatkowa wiąże określenie odsetki za zwłokę z sytuacją, kiedy podatnik zobowiązany do świadczenia podatku nie uiści podatku w ustawowym terminie płatności. Oznacza to, że niezależnie od sytuacji faktycznej istnienie zaległości podatkowych rodzi dla podatnika następstwa w postaci obowiązku świadczenia od nich odsetek za zwłokę.

Wracamy na grunt ubezpieczeń społecznych.

W orzecznictwie utrwalony jest pogląd, że obowiązek naliczenia odsetek za zwłokę nie jest zależny od okoliczności powstania zaległości składkowej ani od woli stron stosunku ubezpieczeniowego. Odsetki za zwłokę powstają z mocy prawa, niezależnie od tego, czy płatnik dysponuje wiedzą na temat powstania zaległości w opłacaniu składek. Decyzja organu rentowego, w której zostały wyliczone odsetki za zwłokę, ma wyłącznie charakter deklaratoryjny, stwierdzający fakt powstania odsetek i ich wysokość (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 marca 2012 r. II UK 170/11).

Innymi słowy – w każdym przypadku nieuiszczenia składek w terminie (zwłoki), powstaje obowiązek zapłaty odsetek.

Powstanie zaległości składkowej jest automatyczną konsekwencją niedotrzymania terminu płatności bez względu na przyczynę jej powstania. Nie ma  żadnego znaczenia brak winy po stronie ubezpieczonego. Nie pomogą zatem tłumaczenia, że płatnik jest chwilowo w trudnej sytuacji finansowej, że postępowanie wyjaśniające ZUS trwało zbyt długo, że opóźnienie jest winą biura rachunkowego…

W każdym przypadku wystąpienia zwłoki  ZUS jest zobowiązany do żądania odsetek. Odstąpienie od tego obowiązku może mieć miejsce tylko w przypadku zastosowania przez organ rentowy instytucji umorzenia składek.

Co istotne, w sprawach o odsetki za zwłokę od nieopłaconych w terminie składek na ubezpieczenia społeczne nie ma zastosowania art. 5 k.c. Nie można się więc powoływać na okoliczność, że żądanie przez ZUS odsetek jest niezgodne z zasadami współżycia społecznego.W uzasadnieniu wyroku z dnia 14 grudnia 2005 r., III UK 120/05 Sąd Najwyższy wykluczył możliwość wykładania przepisów prawa ubezpieczeń społecznych z uwzględnieniem reguł słuszności (zasad współżycia społecznego), gdyż przepisy prawa ubezpieczeń społecznych mają charakter przepisów prawa publicznego.

Zatem spóźnialski płatniku – „daremne żale, próżny trud, bezsilne złorzeczenia”….

ZUS upomni się o należne z mocy prawa odsetki niezależnie od tego, czy zwłoka w płatności składek powstała na skutek okoliczności przez płatnika zawinionych, czy też nie.


2 myśli na temat “Winny czy niewinny – odsetki płacić trzeba

 1. kliknij says:

  Cześć, czy jest opcja dodania sіę ԁo
  mailingu?

 2. Krzysztof says:

  W 2009 przystapilem do spolki komandytowej jako udzialowiec (1% udzialow). Placilem do 2010 r. skladki ZUS (spoleczne i zdrowotne). Po dostarczeniu w 2010 r. do ZUS zaswiadczenia o pracy w instytucji unijnej w Belgii (od 2008 r.), ZUS szybko zwrocil dotychczas oplacone ww. skladki spoleczne. W 2017 r. ZUS sam rozpoczal postepowanie wyjasniace i stwierdzil, ze jednak jako pracownik instytucji unijnej nie jestem zwolniony z placenia skladek spolecznych. Jezeli opinia ZUS w 2010 byla bledna, to czy teraz:
  1. ZUS moze wymagac wplacenia skladek spolecznych od 2009 (w tym nawet za okres, za ktory je sam zwrocil)?
  2. Czy ZUS moze wymagac odsetek, skoro niewplacanie skladek bylo skutkiem blednej opinii ZUS?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *