Wspólnik spółki z o.o. a składki ZUS

Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalno – rentowym podlegają osoby prowadzące pozarolniczą działalność oraz osoby z nimi współpracujące.

Za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się także wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Oznacza to, że posiadanie statusu wspólnika jednoosobowej spółki z o.o. rodzi obowiązek ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, wypadkowego oraz ubezpieczenia zdrowotnego.

Ubezpieczenie chorobowe ma natomiast charakter dobrowolny i zależy od woli przedsiębiorcy.

Wspólnik takiej spółki opłaca za siebie składki na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej przez siebie podstawy,  która nie może być niższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek.

Co istotne, nie może on skorzystać z prawa do opłacania tzw. preferencyjnego ZUS-u od podstawy wynoszącej 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych nie wymienia bowiem tej grupy przedsiębiorców w katalogu podmiotów mogących skorzystać z ulgi.

Osoba rozpoczynająca prowadzenie działalności gospodarczej w formie jednoosobowej spółki z o.o., musi zatem dokonać odpowiednich zgłoszeń w ZUS i przekazać stosowne formularze  tj.:

  • ZUS ZFA – zgłoszenie siebie jako płatnika składek;
  • ZUS ZUA – zgłoszenie siebie do ubezpieczeń jako osoba ubezpieczona;
  • ZUS ZZA – w sytuacji, gdy podlegać będzie tylko zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego.

Co istotne, statusu przedsiębiorcy nie ma natomiast wspólnik wieloosobowej spółki z o.o. Oznacza to, że  prowadzenie działalności w formie  wieloosobowej spółki z o.o. nie stanowi tytułu do żadnych ubezpieczeń.

Przepisy dotyczące zasady rozliczania i opłacania składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne przez wspólnika jednoosobowej spółki z o.o. były przedmiotem badania Trybunału Konstytucyjnego. Podniesiono bowiem zarzut, że różnicowanie wspólników spółek z ograniczoną odpowiedzialnością – w zależności od ich liczby jest niezgodne z Konstytucją. Trybunał uznał jednak, że obecne regulacje prawne nie naruszają Ustawy Zasadniczej.

Za osobę prowadzącą działalność gospodarczą uważa się także wspólników spółki jawnej, komandytowej i partnerskiej.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *